• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

Διαθωρακικός – Υπέρηχος ( Triplex)

Το  Υπερηχοκαρδιογράφημα μπορεί να είναι πολλών τύπων (διαθωρακικό, triplex, stressecho, Doppler, διοισοφάγειο, κ.α), διαφορετικής ευκρίνειας και επιλέγεται για τη διάγνωση διαφορετικών καταστάσεων της καρδιάς το καθένα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Καρδιολόγου.

Στην ΚΑΡΔΙΟ-ΙΑΣΗ υποβάλλουμε τον ασθενή μόνο σε όποια εξέταση πραγματικά χρειάζεται, φροντίζοντας ωστόσο, να θέτουμε στη διάθεσή του τα πλέον σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία με την επιστημονική ευθύνη και παρακολούθηση, του Δρ. Ν. Σαχπεκίδη.

Το διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα καρδιάς, ή triplex καρδιάς, είναι μια ανώδυνη εξέταση που εκμεταλλεύεται τα ανακλώμενα από την καρδιά κύματα υπερήχων για να δημιουργήσει μια εικόνα αυτής και των μεγάλων αγγείων. Οι υπέρηχοι είναι ηχητικά κύματα πολύ υψηλής συχνότητας (2,5 – 5 MHz) που το ανθρώπινο αυτί δεν μπορεί να αντιληφθεί, μπορούν όμως να εκπεμφθούν και να ανιχνευθούν από ειδικά μηχανήματα.

Με τη βοήθεια των υπερήχων ο ιατρός μπορεί να δει το μέγεθος και το σχήμα της καρδιάς και να εκτιμήσει τη λειτουργία των κοιλοτήτων και των βαλβίδων της. Οι δυνατότητες που προσφέρει το υπερηχογράφημα καρδιάς είναι πολλές και αφορούν:

το μέγεθος της καρδιάς
τη δύναμη άντλησης
την έκταση της βλάβης του καρδιακού μυός
τη σοβαρότητα και το είδος των προβλημάτων στις βαλβίδες
την ανώμαλη ροή του αίματος
τις ανωμαλίες της καρδιακής δομής
την πίεση του αίματος στις αρτηρίες των πνευμόνων

Η εικόνα δίνει ανατομικές πληροφορίες για τη διάγνωση μυοκαρδιοπαθειών, συγγενών καρδιοπαθειών, παθήσεων του περικάρδιου και τυχόν όγκων η θρόμβων των καρδιακών κοιλοτήτων, αλλά επειδή συχνά δεν διασφαλίζει υψηλή ευκρίνεια στη διερεύνησή τους, συμπληρώνεται από άλλες απεικονιστικές εξετάσεις.

Νίκος Σαχπεκίδης